Nauczanie matematyki i informatyki

Studia I stopnia, Profil ogólnoakademicki, Studia stacjonarne

Nazwa WYK CW LAB PRA ECTS Egzamin

Rok I, semestr 1

Kultura języka polskiego z emisją głosu 0 30 0 0 2 NIE
Podstawy informatyki 15 0 30 0 4 NIE
Matematyka elementarna 0 45 0 0 3 NIE
Matematyka szkolna – ISCED poziom 1 0 30 0 0 2 NIE
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli 15 0 0 0 2 TAK
Podstawy psychologii dla nauczycieli 15 0 0 0 2 TAK
Programowanie w języku Python 15 0 30 0 3 NIE
Programowanie wizualne 0 0 15 0 2 NIE
Szkolenie BHP 5 0 0 0 0 NIE
Wstęp do algebry i teorii liczb 30 30 0 0 5 TAK
Wstęp do matematyki 30 30 0 0 5 TAK
SUMA 125 165 75 0 30

Rok I, semestr 2

Algorytmika 30 0 30 0 5 TAK
Dydaktyka ogólna 0 30 0 0 3 NIE
Geometria elementarna 30 30 0 0 5 TAK
Język obcy 1 0 30 0 0 2 NIE
Narzędzia informatyki 0 0 30 0 2 NIE
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli 0 15 0 0 1 NIE
Podstawy psychologii dla nauczycieli 0 15 0 0 1 NIE
Przygotowanie do praktyk 0 10 0 0 1 NIE
Wychowanie fizyczne 0 30 0 0 0 NIE
Algebra liniowa 30 30 0 0 5 TAK
Wstęp do analizy matematycznej 15 15 0 0 3 NIE
SUMA 105 205 60 0 28
Podsumowanie I rok 230 370 135 0 58

Rok II, semestr 3

Analiza matematyczna 1 30 30 0 0 5 TAK
Dydaktyka matematyki i informatyki 30 30 30 0 7 TAK
Język obcy 2 0 30 0 0 2 NIE
Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli 0 20 0 0 1 NIE
Podstawy psychologii dla nauczycieli 0 15 0 0 1 NIE
Praktyka hospitacyjna z informatyki 0 0 0 30 2 NIE
Praktyka hospitacyjna z matematyki 0 0 0 30 2 NIE
Programowanie obiektowe 30 0 30 0 5 TAK
Wychowanie fizyczne 0 30 0 0 0 NIE
Elementy kombinatoryki 0 30 0 0 3 NIE
Laboratorium zastosowań edukacyjnych z informatyki 0 15 0 0 2 NIE
SUMA 90 200 60 60 30

Rok II, semestr 4

Analiza matematyczna 2 30 30 0 0 5 TAK
Język SQL w bazach danych 30 0 30 0 5 TAK
Geometria analityczna 30 30 0 0 5 TAK
Informatyczne rozwiązywanie zadań matematycznych 0 0 30 0 2 NIE
Informatyka szkolna – ISCED poziom 2 0 15 0 0 2 NIE
Język obcy 3 0 30 0 0 2 NIE
Matematyka szkolna  – ISCED poziom 2 0 15 0 0 2 NIE
Warsztaty z podstaw pedagogiki dla nauczycieli 0 15 0 0 1 NIE
Warsztaty z podstaw psychologii dla nauczycieli 0 15 0 0 1 NIE
Praktyka hospitacyjno-uczestnicząca z informatyki 0 5 0 25 1,5 NIE
Praktyka hospitacyjno-uczestnicząca z matematyki 0 5 0 25 1,5 NIE
Algebra komputerowa 0 15 0 0 1 NIE
Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią 0 2 0 0 0,2 NIE
Pierwsza pomoc przedmedyczna 0 6 0 0 0,5 NIE
Prawne aspekty pracy szkoły 0 4 0 0 0,3 NIE
SUMA 90 187 60 50 30
Podsumowanie II rok 180 387 120 110 60

Rok III, semestr 5

Dydaktyka informatyki 0 30 0 0 2 NIE
Dydaktyka matematyki 0 30 0 0 2 NIE
Język obcy 4 0 30 0 0 4 TAK
Moduł matematyczny I 30 30 0 0 5 TAK
Numeryczne metody obliczeniowe 15 30 0 0 3 TAK
Praktyka ciągła z informatyki 0 5 0 35 1,5 NIE
Praktyka ciągła z matematyki 0 5 0 35 1,5 NIE
Projekt dydaktyczny 0 15 0 0 3 NIE
Seminarium 0 15 0 0 2 NIE
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie oświaty 0 20 0 0 1 NIE
Rachunek prawdopodobieństwa 30 30 0 0 5 TAK
Metodyka rozwiązywania zadań konkursowych 0 30 0 0 2 NIE
SUMA 75 270 0 70 32

Rok III, semestr 6

Informatyczne wspomaganie pracy nauczyciela 0 0 30 0 3 NIE
Moduł matematyczny II 0 45 0 0 4 NIE
Praktyka śródroczna psychologiczno-pedagogiczna 0 0 0 20 1 NIE
Seminarium 0 15 0 0 5 NIE
Technologie internetowe i systemy CMS 15 0 30 0 3 TAK
Portfolio dydaktyczne 0 30 0 0 5 NIE
Warsztaty z koncepcji nauczania 0 15 0 0 2 NIE
Grafika i multimedia 15 0 30 0 3 NIE
Unixowe systemy operacyjne 0 0 30 0 3 NIE
Ochrona własności intelektualnej 0 15 0 0 1 NIE
SUMA 30 120 120 20 30
Podsumowanie III rok 105 390 120 90 62
515 1147 375 200 180  

Objaśnienie:

ISCED – Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji (ISCED) to system służący do gromadzenia, zestawiania i analizowania statystyk dotyczących edukacji, porównywalnych na szczeblu międzynarodowym.

 

Lista  przedmiotów do wyboru w ramach poszczególnych modułów.

Moduł matematyczny I

 • Analiza matematyczna 3
 • Teoria miary i całki

Moduł matematyczny II

 • Filozofia i historia informatyki
 • Filozofia i historia matematyki

Warsztaty z koncepcji nauczania

 • Koncepcja nauczania wyprzedzającego
 • Ocenianie kształtujące
 • Grywalizacja w edukacji

Laboratorium zastosowań edukacyjnych z informatyki

 • Programowanie Python w sterowaniu robotami
 • Szkolenia Akademia LEGO Education
 • CS Unplugged
 • Robotyka w edukacji