Cele projektu

Projekt Nauczyciel – Mistrz – Innowator – innowacyjny program kształcenia na kierunku Nauczanie Matematyki i Informatyki prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest adresowany do studentek i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studiujących na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki. Jego celem jest wyposażenie beneficjentów w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. W wyniku jego realizacji studenci staną się specjalistami przygotowanymi do wykonywania zawodu nauczyciela i funkcjonowania w tzw. cyklu szkolnym, posiadającymi szeroką wiedzę z zakresu innowacyjnych metod i form pracy wychowawczo-dydaktycznej

Realizacja projektu trwa od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2023 roku. Przewiduje się, że wsparciem objętych zostaną objęci studenci rozpoczynający kształcenia na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki w latach akademickich 2019/20 oraz 2020/21 zarówno na studiach I stopnia, jak i studiach II stopnia. 

Przedsięwzięcie realizowane jest na wielu płaszczyznach poprzez przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, szkoły letniej oraz wizyt studyjnych u podmiotów zajmujących się wspieraniem edukacji.

Wartość projektu

Całkowity budżet projektu wynosi 1 772 023,68 złotych, z tego 62 595,87 złotych finansowane jest z środków UAM. Pozostała część pokryta jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój prowadzonego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 roku. PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, dlatego wsparcie osób młodych do 29 roku życia odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach Operacyjnych. Ponadto w PO WER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników. Ułatwia im dostosowanie się do zmian w przemyśle oraz w systemach produkcyjnych koniecznych dla zrównoważonego rozwoju. Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse. EFS jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.